УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
http://zajenitevnaukata.bg/
В сила от 1.5.2018.

Добре дошли на този сайт, посветен на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България (наричан тук "сайтът").

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, които регламентират използването на сайта (наричани тук “Условия за ползване”). Използвайки сайта, декларирате, че приемате тези Условия за ползване без резерви.

За всички искания, свързани с вашето ползване на сайта, можете да се свържете с нас на следния адрес: [email protected]

 

ЗАКОНОВА БЕЛЕЖКА

Website URL: http://zajenitevnaukata.bg/

За връзка: електронен адрес: [email protected] – тел.: +359(0)28190610

Директор на публикацията: Brigitte Streller

Издател: Л’Ореал България ЕООД (със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ 55 (наричано тук "Издател",   "ние" или “нас”).

Хостван от: JaguarPC LLC ,с адрес на управление
685 Citadel Dr East
CO 80909
в
Colorado Springs
Телефон: (888) 705-7872

 

1. ДОСТЪП ДО САЙТА

За достъп и ползване на този сайт, трябва да сте  пълнолетни. Ако не сте пълнолетни,  се изисква съгласието на родителите ви.

Достъпът до сайта и/или негови отделни части може да изисква въвеждането на PIN кодове.  В такъв случай трябва да вземете мерки, за да запазите тези кодове в тайна. Разбира се, можете да ги променяте по всяко време.  Броят опити за достъп до сайта  и/или определени негови раздели може да е ограничен с цел предотвратяване на неправомерното използване на такива кодове. Моля да ни информирате за всяка неправомерна употреба на тези кодове, която може да ви е станала известна.  В случай на нарушаване на правилата, описани в тези Условия за ползване, си запазваме правото да преустановим вашия достъп.

Допълнителните такси за достъп и ползване на Интернет остават за ваша сметка.   

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

a. Права на интелектуална собственост

Разработването на този сайт е свързано със значителна инвестиция.  Сайтът и всички елементи, които съдържа (като брандове, изображения, текстове, видеа и др.), са защитени с права за защита на интелектуалната собственост. Не се допуска използване, възпроизвеждане или предоставяне на сайта (изцяло или отчасти) в никаква медия и с никаква друга цел, включително, но не само, търговски цели.

Чрез сайта можем да ви представим съдържание, което сте упълномощени да сваляте  (наричано тук "съдържание, което може да се сваля").  Предоставяме ви, само за ваше лично и частно ползване, безплатно и за срока на правна защита на правата на интелектуална собственост, както са определени от френските и чуждестранните закони и международни спогодби, неизключителното и непрехвърлимото право на ползване на съдържанието, което може да се сваля. Забранява се всякакво възпроизвеждане,  представяне, изменение или разпространяване на сайта.  Сваляйки или използвайки съдържанието, което може да се сваля, се съгласявате и приемате да го използвате съгласно настоящите Условия за ползване.

Ако ви осигурим достъп до сайта, който ви дава въъзможност да редактирате изображебие    (особено с цел виртуално тестване на козметичен продукт),  вие  потвърждавате с настоящето и приемате, че сайтът е единствено за използване от вас съгласно предназначението му.  Нямате право да използвате сайта по начин, който уронва доброто име, репутацията или правата на  трети страни както са  описани по-долу.     

b. Права на трети страни

С настоящето ви напомняме, че трябва да сте получили всички необходими  пълномощия и права от техните притежатели,  за да публикувате съдържание на сайта, включително права на интелектуална собственост и/или  индустриални права, права за  публикуване (включително правото на публикуване на изображение), за да може да ползвате съответното съдържание.  Така например, трябва да осигурите да имате всички права върху съдържанието (особено за снимки), които изобразяват архитектурни обекти, рекламен дизайн или  моден дизайн, каквито могат да се виждат (акроними, лога и др.).   

c. Потребителско съдържание

На сайта предоставяме пространство за съдържание от потребителите, като текст, снимки, видеа, мнения и др. (наричано тук "Съдържание, създадено от потребители").

Когато качвате чрез сайта съдържание, създадено от потребители, с настоящето ни предоставяте безплатен, неотменим, неизключителен, за цял свят и за срока на правна защита, лиценз за правата на интелектуална собственост съгласно определението на френските закони и международните и спогодби (включително всякакви следващи допълнителни разпоредби или такива, които ги изменят и допълват) за възпроизвеждане, показване, използване, копиране, променяне, модифициране, адаптиране, редактиране, разпространяване, превод, създаване на производни от, използване в други работи и разпространяване на такова съдържание, създадено от потребители (изцяло или частично).

Това използване трябва да бъде упълномощено за всички вътрешни, външни корпоративни или финансови цели на комуникация, реклама и за всякакви публични връзки, исторически или архивни цели на  L’ORÉAL Group и неговите свързани дружества, неговите продукти и/или брандове, в частност следните медии:

С настоящето сте информирани, че такива социални мрежи са платформи, собственост на трети страни и съответно, прехвърлянето и използването на съдържание, създадено от потребители чрез такива мрежи се регламентира от условията за ползване, определени от тези трети страни.  Затова не носим отговорност за никое използвано от нас или трети страни съдържание  съгласно условията за ползване, определени от социалните мрежи, включително, но не само,  от гледна точка на обхвата  и срока на лицензираните права и сваляне на съдържанието. Вие сте отговорни за всички искове от трети страни във връзка с използване на съдържанието съгласно условията за ползване, определени от социалните мрежи.   

Също така ви напомняме, че всяко съдържание може да бъде реферирано в търсачка и следователно, до него да имат достъп  кръг потребители извън потребителите на сайта.

Тези  пълномощия ни дават възможност да адаптираме вашето съдържание от първоначалния му вид и/или  да направим разяснения относно съдържание, създадено от потребители, което смятаме  за полезно при условие, че съдържанието, създадено от потребители, не променя вашите изображения и текст.   

Също така, използването на съдържание, създадено от потребители, може да съдържа акроними като такива на вашия град, страна или възраст и/или, ако специално сте дали съгласието си за това, информация, която позволява да бъдете идентифицирани като ваше първо име или псевдоним.

Всяко такова съдържание, създадено от потребители, каквото може да публикувате чрез този сайт,  е избрано от вас и единствено на ваша отговорност. Искаме да ви напомним, че съдържанието, създадено от потребители, не може да бъде в конфликт с приложими закони или общоприетите морални норми, нито изложените тук принципи. В тази връзка си запазваме правото във всеки момент да свалим съдържание, създадено от потребители, което не отговаря на тези Условия за ползване, включително Кодекса на поведение.

Също така, ако имате достъп до съдържание, създадено от друг потребител, трябва да спазвате правата на съответния  потребител и в частност, не можете да възпроизвеждате или разпространявате подобно съдържание в други медии, без да сте получили предварителното съгласие на съответния потребител.   

3. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Поддържаме ценностите на толерантност и зачитане правата на другите.   

Поради тази причина използвайки сайта, вие приемате да:   

Ако научите за съдържание, създадено от потребители, което може да стимулира престъпления срещу човечеството, да поражда расова омраза и/или насилие или да е свързано с детска порнография, трябва да ни уведомите незабавно на следния електронен адрес  : [email protected] или като ни изпратите писмо, което описва подробно случая на следния адрес: Л’Ореал България ЕООД, София, бул. „Никола Вапцаров“ 55, като посочите в писмото си датата, на която сте установили наличието на такова съдържание, своята самоличност,   URL,  съдържанието и ИД на потребителя, автор на същото.   

Ако смятате, че съдържание, създадено от потребители, е в нарушение на гореописаните принципи, вашите права или правата на трети страни  (напр. нарушение, обида, нарушаване на личната неприкосновеност), може да изпратите известие до следния електронен адрес: : [email protected] или да изпратите подробно писмо до следния адрес: Л’Ореал България ЕООД, София, бул. „Никола Вапцаров“ 55,, като посочите в писмото си  датата, на която сте установили наличието на такова съдържание, своята самоличност,   URL,  съдържанието и ИД на потребителя, автор на същото.

Съгласно условията на чл. 6-I-5 от закон 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), уведомлението трябва да съдържа:

Непълни уведомления няма да се разглеждат. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Докладване на съдържание или дейност като незаконни с цел  тяхното отстраняване или спиране на разпространението им с предоставяне на невярна или неточна информация се наказва с лишаване от свобода една година и налагане на глоба в размер на   EUR 15,000.

4. ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА САЙТА   

a. Общи условия

Напомняме ви, че може да има неточности и пропуски в информацията на сайта  в частност дължаща се на трети страни.  С настоящето се задължаваме да отстраним всички неточности или  непълноти в такава информация на сайта възможно най-бързо. 

b. Информация за продуктите и услугите

Продуктите и услугите, които ви се представят на сайта, не се предлагат за продажба, а има общо представяне на гамата продукти и услуги, които разпространяваме в страната, където е локализиран сайтът.   

c. Инструменти за консултиране и диагностициране   

Консултациите, давани със сайта и/или инструментите за диагностика, които се предоставят, са само симулации, които имат за  цел предлагане на  съвети за козметични продукти.  
Информацията е само ориентировъчна и при никакви обстоятелства не може да замени медицинската диагностика или консултацията с клиницист, нито може да замени медицинското лечение.   
Съответно, не можем да ви гарантираме пълна удовлетвореност от резултатите от  консултирането с използването на тези инструменти и не поемаме никаква отговорност за използването им.   

За повече информация или ако имате въпроси, ви препоръчваме да направите консултация с лекар. 

d. Хипервръзки

Хипервръзките, съдържащи се на сайта, могат да ви отведат до сайтовете на трети страни, чието съдържание не можем да контролираме. Доколкото на този уеб сайт има такива хипервръзки, те са поместени единствено с цел да улеснят търсенето ви в мрежата, а разглеждането на сайтовете на трети страни е ваше собствено решение и отговорност. 

5. ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да събираме лични данни, свързани с вас в частност когато: (i) се абонирате за услуга; (ii) сваляте съдържание, което може да се сваля; (iii) се вписвате; (iv) участвате в игра / състезания; (v) ни изпращате електронно писмо; (v) отговаряте на анкета или проучване.

Съгласно приложимите закони и регламенти имате право на достъп, да коригирате и изтривате данни, свързани с вас. Можете да упражните това право по всяко време, като ни изпратите уведомление и приложите копие от документ за самоличност  ID, на следния адрес: [email protected]

За повече информация относно начина на обработване на личните ви данни, моля,  вижте тук нашата политика за защита на личните данни. 

6. ПРОМЕНИ В САЙТА И УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

Можем да променяме съдържанието и информацията, поместени на сайта, както и тези Условия за ползване в частност с цел спазване на приложимите закони и/или регламенти и/или с цел подобряване на сайтовете. 

Ще бъдете уведомени за всяка промяна чрез сайта преди тя да влезе в сила съгласно настоящите Условия за ползване. Ако промяната не изисква изричното ви одобрение, продължавайки да ползвате сайта, се смята, че приемате новите Условия за ползване.   

7. КРЕДИТИ

Сайтът е разработен за Издателя от Designow, с адрес на управление Bulevar Arsenija Čarnojevića 111, електронен адрес: [email protected], телефон: 38163311344.

8. ОТХВЪРЛЯНЕ НА  ОТГОВОРНОСТ

Ще положим всички усилия да поддържаме достъпа до сайта по всяко време. Не можем обаче да гарантираме наличността и достъпа до сайта по всяко време. Може да се наложи за определено време да преустановим  достъпа до целия или част от сайта, в частност при техническа поддръжка. 

С настоящето се посочва също и че интернет и ИТ или телекомуникационните мрежи не са без грешки и могат да възникнат прекъсвания и проблеми. Не можем да дадем гаранции в това отношение и следователно, не носим отговорност за щети, настъпили във връзка с използване на интернет и ИТ или телекомуникационните мрежи, включително, но не само:

Накрая, отговорността ни се ограничава до директни щети, с изключване на всякакви щети и загуби от някакъв вид. В частност, всички косвени щети, свързани с, но не само, пропуснати ползи,  приходи или репутация. 

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

Тези Условия за ползване се регламентират от законите на Франция, освен ако законодателството на страната на Вашето пребиваване не налага друго.

За всички въпроси се обръщайте на следния електронен адрес: [email protected]

Всеки спор с потребител трябва да се насочи към компетентен орган, според препоръките и законодателството на страната на Вашето  пребиваване.

Официални партньори:

For Women in Science Paris Loreal UNESCO Софийски университет

С медийната подкрепа на:

Политика за защита на личните данни Условия за ползване на сайта