Правила за кандидатстване

Националната програма "За жените в науката" България

Националната програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. Отличията се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За програмата

 • Tри (3) годишни национални отличия се връчват на жени учени от България с цел реализиране на значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България.
 • Стойността на всяка награда е 5000 евро, изплатена в български лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в България.
 • Отличията се връчват на жени, записали или завършили докторантска степен.
 • Отличията се връчват на учени до 35-годишна възраст. Кандидатури на лица, родени преди 1 януари 1988 г,. няма да бъдат разглеждани.
 • Кандидатите трябва да са български граждани.
 • Отличията се връчват на избраните учени на публична церемония, на място и дата, допълнително определени от Протокола за съгласие между страните.
 • Tри (3) жени, които се занимават с научни изследвания, ще получат отличията и те трябва да бъдат използвани за техни научноизследователски проекти в съответствие с подадените описания. Експериментите с животни са забранени. Кандидати, прилагали тестове с животни в своите проекти и изследвания, ще бъдат дисквалифицирани.

Процедура за кандидатстване

 • Кандидатурите трябва да се представят чрез официалната форма за кандидатстване, която може да бъде свалена ТУК или получена в сградата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113.
 • Документите за кандидатстване трябва да съдържат следната информация:
  • Формуляр за кандидатстване
  • Допълнителна документация, включваща следните документи:
   1. Автобиография;
   2. Kопия на дипломи и удостоверения за научни степени (оригинали на заверените копия ще бъдат изискани за преглед, ако кандидатът е одобрен за стипендия);
   3. Подробно описание (на една или максимум две страници) на предложението за научноизследователския проект, с акцент върху научните изследвания, които ще бъдат проведени през следващата година;
   4. Подробно описание (на една или максимум две страници) на изследователската работа на кандидатът досега (описание на научната кариера и дейност);
   5. Препоръка от научния ръководител, професор, или от ръководител на научната организация, където ще се реализира проектът;
   6. Списък от важни публикации (ако е възможно, приложете копия от научни публикации);
   7. Рамка на предложен бюджет (на база на която кандидатът се състезава за стипендия).
 •  Всяка кандидатура трябва да бъде подписана от научен ръководител или отговорно лице (ръководител на отдел, в който кандидатът ще реализира изследователската си дейност). Това условие не e задължително за кандидатури, подадени в условията на пандемия.
 • Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до 30.04.2024 г. по имейл на [email protected] с копие до: [email protected] и [email protected].
 • Кандидатурите трябва да се адресират до председателя на Комисията за присъждане на стипендиите.
 • Кандидатури и копия на Формуляра за кандидатстване, които ще бъдат подадени в електронен вариант, трябва да се изпратят в .pdf формат или компресирани с програма Win Zip. (Размерът на файла е ограничен до 5 мегабайта.)
 • Кандидатурите трябва да бъдат изпратени или доставени до Националната комисия за ЮНЕСКО не по-късно от датата, посочена във Формуляра за кандидатстване.
 • Кандидатурите трябва да бъдат озаглавени "Кандидатура за Национална стипендиантска програма "За жените в науката" и адресирани до председателя на Комисията ("До Председателя на Комисията за присъждане на стипендиите").
 • Кандидатури, които са са непълни или подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
 • Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Разглеждане на кандидатурите и Приемане на решение за присъждане на стипендиите

 • След получаване на документите Секретариатът на Националната комисия за ЮНЕСКО предава кандидатурите на Председателя на Комисията по присъждане на стипендиите.
 • Кандидатурите се разглеждат от експерти, определени от Националната комисия за ЮНЕСКО, и партньори по проекта, които предоставят своето мнение на Комисията по присъждане на стипендиите.
 • Комисията за присъждане на стипендиите трябва да вземе единодушно решение за кандидатите, избрани за получаване на стипендия.
 • Комисията за присъждане на стипендиите трябва да обяви решението си за кандидатите, избрани за получаване на стипендия, в рамките на шест месеца след крайната дата на конкурса.

Уведомяване на получателите на стипендия

 • Получателите на стипендия, както и техните научни ръководители ще бъдат уведомени лично и по имейл. Всички останали кандидати (които няма да получат стипендия) ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса по имейл.
 • Списъкът с получателите на стипендия ще бъде обявен на този уебсайт и ще бъде разпространен чрез медиите, научните и други професионални мрежи.

Изисквания за присъждане на стипендии

 • Целта на стипендиите е да подпомогнат финансово своите получатели за реализиране на научното изследване, представено в кандидатурата.
 • Стипендиите се изплащат на техните получатели изцяло след официалната церемония по връчване на стипендиите и подписване на предварителен договор с L'ORÉAL България (до 30 дни, по банковата сметка, посочена във Формата за кандидатстване).
 • Стипендиантите се съгласяват да реализират своето научно изследване за период от една година в съответствие с представения проект и да продължат да провеждат изследвания в научните институции в България през този период.
 • Стипендиантите се съгласяват да отбелязват и споменават стипендиантската програма във всяка публикация, свързана с това изследване.
 • Стипендиантът трябва да уведоми Председателя на Комисията в случай на промяна на работното място или на изследването, или при прекратяване на конкретния научен проект. След получаване на уведомлението Комисията ще реши дали тези промени са позволени.
 • Стипендиантът се съгласява да бъде фотографиран, заснеман и интервюиран от медиите.
 • Стипендиантите се съгласяват, потвърждават и приемат да бъдат фотографирани, заснемани и интервюирани от ЮНЕСКО и L'ORÉAL и/или от упълномощени от ЮНЕСКО и L'ORÉAL лица с цел презентиране на програмата "За жените в науката", като тези снимки, видеоматериали и текстове ще се използват в публикации и в аудио-визуални медии включително, но не ограничено до печатни медии, телевизия, интернет, и включително тяхното разпространение до медиите по света.
 • Стипендиантите специално упълномощават ЮНЕСКО и L'ORÉAL, пряко или чрез ангажиране на трети страни, да възпроизвеждат, представляват и използват техните имидж, име, отличия и титли по света за периода на разглежданите права.
 • Стипендиантите трябва да уведомят и периодично да информират страните по проекта за хода и резултатите от съответното научно изследване, подкрепено от стипендиантската програма, и да представят доклад/отчет с описание на научното изследване, хипотезите и методологията на работа, както и постигнатите резултати.

Официални партньори:

For Women in Science Paris Loreal UNESCO Софийски университет

С медийната подкрепа на:

Политика за защита на личните данни Условия за ползване на сайта